[spacer height=”20px”]

Bashkëpunimi i Drejtorit me administratorin bën  realizimin e platformës pedagogjike të shkollës, gjë që u përcillet mësuesve. Këtu permendim formularët, kurrikulën shkollore, standartet, rregullat dhe vlerësimet. Drejtori supervizon në tërësi strukturën pedagogjike si dhe ushtron autoritet në cdo pjesë të procesit. Ai mbron interesat e mësuesve por edhe të nxënësve. Cdo e hënë fillon me dorëzimin e planit një-javor, dhe në një periudhë të caktuar zakonisht një-javore, drejtori ka plan të survejojë dhënien e mësimit në mënyrë që shkolla të funksionojë në bazë të rregullores së saj pa iu cënuar asnjë prej rregullave. Ditët mbyllen me shënimet përkatëse të cdo mësuesi mbi mësimdhënien apo aktivitetet e kryera. 

•Mësuesi ka për detyrë që në përputhje me projektin pedagogjik dhe strukturën e shkollës të realizojë të gjithë aktivitetin mësimor në lëndën e tij. Mësuesi komunikon në mënyrë të vazhdueshme me prindërit për vazhdimësinë dhe përparimin e nxënësve. Mësuesi padiskutim që mbron interesat e nxënësve duke i respektuar ata.

•Cdo gjë, që nga ndarja e përgjegjësive e deri në realizimin e cdo procesi mësimor dhe edukativ është si rezultat i një formë demokratike. Kjo arrihet përmes profesionalizmit dhe nivelit qytetar të stafit pedagogjik.

                                                               Perse Qendra e Kurseve Njuton?                                                                                                          – Metodat me te perparuara te mesimdhenies                                                                                          –  Mesues me pervoje                                                                                                                                –  Ambiente te rehatshme e te kendshme                                                                                                –  Pajiseni me diplomen perkatese per cdo nivel                                                                                      –  Cmime te arsyeshme